Rocznik Lituanistyczny, t. III, 2017

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Laima Bucevičiūtė, Regionalna specyfika pojęcia granic i pograniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku


The Regional Specificity of the Concept of Borders and Borderlands of the Grand
Duchy of Lithuania in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

p007 0 00 01 Justina Sipavičiūtė, Pieczęcie sądów ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1564–1792 

Seals of Land Courts in the Grand Duchy of Lithuania in 1564–1792 

p007 0 00 01Alaksiej Šałanda, Sąd grodzki grodzieński za czasów Wazów (1587–1668): stan badań i źródła


The Grodno (Hrodna) Castle Court in the Vasa Period (1587–1668). The State
of Research and Sources

p007 0 00 01Diana Konieczna, Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku


The Lithuanian Sejmik Campaign before the Warsaw Sejm of 1677

p007 0 00 01Zbigniew Hundert, Projekty komputów wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1683–1684. Przyczynek do badań nad problemem rywalizacji Jana III z Sapiehami o wpływy w wojsku litewskim w latach 1683–1696


Projects for the Army Establishment of the Grand Duchy of Lithuania in 1683–
–1684. A Contribution to Studies of the Rivalry between King John III and the
Sapiehas for Influence in the Lithuanian Army in 1683–1696

 

p007 0 00 01Dzianis Liseichykau, Zasięg osadnictwa ruskiej społeczności etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XVII do połowy XVIII wieku (w świetle materiałów wizytacji generalnych cerkwi unickich)


The Extent of the Settlement Area of the Ruthenian Ethnic-Religious Community
within the Grand Duchy of Lithuania from the End of the Seventeenth
to the Mid-Eighteenth Century (in the Light of General Visitation Documents
of Uniate Churches)

p007 0 00 01Aistė Paliušytė, Środowisko artystyczne w Białej Podlaskiej pod rządami Hieronima Floriana Radziwiłła: malarze i rzeźbiarze


The Community of Artists in Biała Podlaska during the Rule of Hieronim Florian
Radziwiłł: Painters and Sculptors

p007 0 00 01Liudas Glemža, Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku


Delegates of the City of Kowno (Kaunas) to the Sejm of the Commonwealth in the Second Half of the Eighteenth Century

p007 0 00 01Zigmantas Kiaupa, Współdziałanie mieszczan i szlachty na rzecz poprawy sytuacji prawnej mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (na przykładzie kowieńskiego wydziału miast)


Cooperation between Burghers and Nobles for the Improvement of the Burghers’ Legal Situation during the Four-Year Sejm. The Example of the Urban District
of Kowno (Kaunas)

p007 0 00 01Jerzy Gordziejew, Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje


On the Genesis of Local Administration in the Grand Duchy of Lithuania: Remarks and Proposals

p007 0 00 01Tamara Bairašauskaitė, Materiały tatarskie w zbiorach Władysława Syrokomli vel Ludwika Kondratowicza


Tatar Materials in the Collection of Władysław Syrokomla vel Ludwik Kondratowicz

p007 0 00 01Janusz Danieluk, Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: stan badań oraz postulaty badawcze


‘Instruction Estates’ in the Territories of the Former Grand Duchy of Lithuania: the Present State of Research and Research Postulates

 

Materiały

p007 0 00 01Oksana Winnyczenko, Dwa tatarskie testamenty wojskowych z pierwszej połowy XVIII wieku


Two Tatar Servicemen’s Last Wills of the First Half of the Eighteenth CenturyRecenzje

 

p007 0 00 01Franciszek Małkot, Tureckich i infanckich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos / Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių (Henryk Wisner)

p007 0 00 01Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja (Krzysztof Pietkiewicz)


In memoriam

p007 0 00 01Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017)
(Konrad Bobiatyński, Karol Łopatecki)

 

p007 0 00 01Anna Leonidowna Choroszkiewicz
(28 III 1931 – 1 V 2017) (Andrzej Zakrzewski)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów