Rocznik Lituanistyczny, t. 4, 2018

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Irena Valikonytė, Struktura i zasady kompletowania ksiąg sądowych Metryki Litewskiej Zygmunta Augusta 

The Structure and Pattern of Formation of Court Books to the Lithuanian Metrica under King Sigismund Augustus

 

p007 0 00 01Maria Cieśla, Metryka Litewska jako źródło do badań nad historią Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII wieku


The Lithuanian Metrica as a Source for Research on the History of Jews in the Grand Duchy of Lithuania in the Seventeenth and Eighteenth Centuries 

p007 0 00 01Karol Łopatecki, Pierwszy poetycki traktat wojskowy z mapą – Jana Kunowskiego Odsiecz smoleńska. Wykorzystanie kartografi i w działaniach operacyjnych (1616–1617)


The First Military Treatise in Verse with a Map – Jan Kunowski’s Succour of Smolensk. The Use of Cartography in Military Operations (1616–1617)

p007 0 00 01Andrzej Rachuba, Próba zrównania uprawnień litewskich urzędów hetmańskich za panowania Jana Kazimierza


An Attempt to Equalize the Powers of Lithuanian Hetman Offi ces under King
John II Casimir Vasa

 

p007 0 00 01Maksim Makarau, Witebsk w XVIII wieku: historia i „historycy” (dawne kopiariusze miasta, Kronika Pancyrnego i Awierki)


Vitsyebsk in the Eighteenth Century: History and “Historians” (Old Cartularies
of the City, Pantsyrn’ and Averka’s Chronicle)

p007 0 00 01Jolanta Kowal, Józefa Ignacego Kraszewskiego krytyczny ogląd Literatury w Wilnie w początku XIX wieku


Józef Ignacy Kraszewski’s Critical View on the Literature in Vilnius in the Early
Nineteenth Century

 

Materiały

p007 0 00 01Konrad Bobiatyński, Testament strażnika wielkiego litewskiego Samuela Kmicica

A Last Will of Lithuanian Grand Sergeant Samuel Kmicic

Recenzje

 

p007 0 00 01Urszula Anna Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów (Andrzej Rachuba)

 

p007 0 00 01Lietuvos Metrika. Knyga nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47
(Karol Łopatecki)

 

p007 0 00 01Adam Stankevič, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla XVIII amžiaus antroje pusėje (Kamil Frejlich)

 


In memoriam

p007 0 00 01Antanas Tyla (28 X 1929 – 23 XI 2018) – historyk i świadek historii
(Jan Jurkiewicz)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów