Rocznik Lituanistyczny, t. 5, 2019

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Sergiej Polechow, Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392 – 27 października 1430 

Itinerary of Grand Duke Vytautas of Lithuania: 4/5 August 1392 – 27 October 1430

 

p007 0 00 01Jan Tęgowski, Rodzina Łoknickich herbu Nieczuja na Podlasiu i w powiecie brzesko-litewskim do połowy XVII wieku


The Łoknicki Family of the Nieczuja Coat of Arms in Podlasie and Brest-Litovsk District until the Mid-Seventeenth Century 

p007 0 00 01Przemysław Gawron, Koszty wystawienia regimentu piechoty cudzoziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII wieku


Costs of Setting Up a Foreign Infantry Regiment in the Grand Duchy of Lithuania in the First Half of the Seventeenth Century

p007 0 00 01Dzmitry Wićko, Początek szwedzkiej interwencji w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu 1701 roku


Beginning of the Swedish Military Intervention in the Grand Duchy of Lithuania at the End of 1701

 

p007 0 00 01Bernadetta Manyś, Codzienne niesnaski, kłótnie, awantury i bijatyki – przemoc wśród i wobec wileńskich mieszczanek w pierwszej połowie XVIII wieku. Wstęp do badań


Everyday Disagreements, Quarrels, Rows and Fights – Violence among and against Vilnius Townswomen in the First Half of the Eighteenth Century. Introduction to Research

p007 0 00 01Mariola Jarczykowa, Husarskie zabawy piórem. Obraz towarzystwa rycerskiego w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej


Hussars Playing with a Quill. Th e Picture of the Knight’s Brotherhood in Poems from the Manuscript of the Jagiellonian Library

 

Materiały

p007 0 00 01Andrzej Buczyło, Dokument fundacyjny Jerzego Ilinicza z 1520 roku dla kościoła w Białej Podlaskiej
A Foundation Charter of Jerzy Ilinicz from 1520 for the Church in Biała Podlaska

p007 0 00 01Andrzej Drozd, „Spisek umarłych krewnych”. Nieznane materiały do obrazu życia religijnego i rodzinnego Tatarów na Litwie w XIX wieku
“Register of Dead Relatives”. Unknown Materials for the Image of the Religious and Family Life of Tartars in Lithuania in the Nineteenth Century

 

Recenzje

 

p007 0 00 01Raimonda Ragauskienė, Mirties nugalėti nepavyko. Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.)
(Henryk Wisner)

 

p007 0 00 01Mikołaj Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881). Studium historyczno-prawne (Karol Łopatecki)

 

p007 0 00 01Łukasz Gołaszewski, Spory o dziesięciny. Świeccy i duchowni w Knyszynie na przełomie XVI i XVII wieku (Joanna Kunigielis)

 


In memoriam

p007 0 00 01Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) (Andrzej Rachuba)

 

p007 0 00 01Maria Teresa Lizisowa (26 X 1936 – 12 I 2019) (Andrzej Zakrzewski)

 

p007 0 00 01Nagroda „Rocznika Lituanistycznego” za lata 2018 i 2019 

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów