Rocznik Lituanistyczny, t. 8, 2022

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01Sergiej Polechow, Układ litewsko-krzyżacki o odstąpieniu Żmudzi z 1382 roku – kwestia autentyczności tekstu

The Lithuanian-Teutonic Treaty of 1382 on the Cession of Samogitia: The Question of the Authenticity of the Text  

 

p007 0 00 01Nina Skepyan, Losy emigrantów moskiewskich w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie rodzin Kołyczewów i Neledińskich

The Fate of Muscovite Emigrants in the Grand Duchy of Lithuania on the Example of Kolychev and Neledinsky Familie 

p007 0 00 01Natalia Biłous, Władze miasta Łucka w drugiej połowie XVI i XVII wieku: konflikty wewnętrzne spowodowane nadużyciami władzy


Lutsk Municipal Authorities from the Second Half of the Sixteenth to Seventeenth Century: Internal Conflicts Caused by Abuses of Power  

p007 0 00 01Petro Kulakovskyi, Dawne urzędy litewskie na Wołyniu i Kijowszczyźnie: ewolucja po reformie sądowo-administracyjnej i unii lubelskiej

Old-Lithuanian Offices in Volhynia and Kiev Region: Evolution after Judicial-Administrative Reform and Union of Lublin 

 

p007 0 00 01Sławomir Karp, Mikołaj Karp (ok. 1559–1621), podkomorzy wołkowyski. Przyczynek do migracji szlachty polskiej na Żmudź w XVI wieku


Mikołaj Karp (c. 1559–1621), a Chamberlain of the Vawkavysk County. A Contribution to the Nobility’s Migration to Samogitia in the Sixteenth Century

p007 0 00 01Natalia Starczenko, Dochody czy służba? Zabezpieczenie urzędników sądowych: II Statut Litewski a rzeczywistość Wołynia w końcu XVI i na początku XVII
wieku

Service or a Source of Income? Provisions for Court Officials: the Second Statute of Lithuania and the Practice (Volhynia, the Late Sixteenth – Early Seventeenth Century)

p007 0 00 01Urszula Augustyniak, Zmiany zarządu dóbr ziemskich i urzędnicy Radziwiłłów birżańskich od końca XVI do końca XVII wieku


Changes in the Estate Management and Officials of the Radziwiłłs of Biržai from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century  

p007 0 00 01Vitali Halubovich, Unification Policy of the State and the Identity of the Grand Duchy of Lithuania Nobility in the Light of Belarusian Districts Deputy Instructions in the 1630s and 1640s

p007 0 00 01 Konrad Bobiatyński, Kariera Samuela Hieronima Kociełła jako przyczynek do badania mechanizmów awansu urzędników skarbu litewskiego w drugiej połowie XVII wieku

Samuel Hieronim Kociełł’s Career as a Contribution to the Study of Promotion Mechanisms of Lithuanian Treasury Officials in the Second Half of the Seventeenth Century

p007 0 00 01 Tamara Bairašauskaitė, Problem autorstwa siedemnastowiecznego paszkwilu Alfurkan tatarski: wątpliwości i ustalenia

The Authorship Problem of the Seventeenth-Century Pasquinade “Tatar Al-Furqan”: Doubts and Findings

 

p007 0 00 01 Kacper Żochowski, Ile jurysty w Piotrze Czyżewskim? Uwagi o prawie rzymskim w Alfurkanie tatarskim, siedemnastowiecznym paszkwilu na litewskich Tatarów

How Much of a Jurist in Piotr Czyżewski? Remarks on Roman Law in “Tatar Al-Furqan”, a Seventeenth-Century Pasquinade on Lithuanian Tatars

 

p007 0 00 01Liudas Glemža, Reformy systemu zarządzania miastem Kownem w latach 1764–1794

Reforms in the Governance System of Kaunas between 1764 and 1794

 

p007 0 00 01 Jonas Drungilas, „Zakon szlachecki”: rola szlachty podlaskiej w dziejach prowincji litewskiej franciszkanów konwentualnych (druga połowa XVIII – początek
XIX w.)

‘The Noble Order’: the Role of the Podlasie Nobility in the History of the Lithuanian Province of the Conventual Franciscans (from the Second Half of the Eighteenth to the Early Nineteenth Century)

Recenzje

p007 0 00 01Илья Лемешкин, Портрет Франциска Скорины: к 550-летию со дня рождения книгоиздателя (Pavel Kotau)

 

p007 0 00 01Kamil Frejlich, Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku (Joanna Kunigielis)

 

p007 0 00 01The Tsar, The Empire, and The Nation. Dilemmas of Nationalization in Russia’s Western Borderlands, 1905–1915, red. Darius Staliūnas, Yoko Aoshima (Paweł Lesisz)

 

In memoriam

p007 0 00 01Zbysław Wojtkowiak (7 XI 1943 – 18 X 2021) (Wioletta Pawlikowska)

 

p007 0 00 01Informacja o nagrodzie „Rocznika Lituanistycznego” za rok 2022

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów