Rocznik Lituanistyczny, t. I, 2015

p007 0 00 01Spis treści  

 

p007 0 00 01Darius Baronas, Działalność paramilitarnych band rozbójniczych na pograniczu krzyżacko-litewskim w XIV wieku 

p007 0 00 01 Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku 

p007 0 00 01Andrea Mariani, Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką

p007 0 00 01Przemysław Gawron, Udział hetmanów litewskich w przygotowaniu kampanii wojennej na przykładzie zmagań ze Szwecją w roku 1625 

p007 0 00 01Michał Tomasz Wójciuk, Zjawiska atmosferyczne, elementy meteorologiczne i klęski żywiołowe na Litwie w latach 1697–1763 w wybranych źródłach narracyjnych

p007 0 00 01Irena Bieńkowska, Mecenat muzyczny Radziwiłłów w XVIII wieku – od Karola Stanisława do Karola Stanisława „Panie Kochanku” Radziwiłła 

p007 0 00 01Alicja Dacewicz, Franciszkańskie inwentarze muzyczne z II połowy XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie 

p007 0 00 01Oksana Shkurgan, Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

p007 0 00 01Rima Cicėniene, Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku 

p007 0 00 01Mariola Jarczykowa, Nowe źródła do badań literackich i bibliologicznych dawnego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle współczesnych metodologii</